Er is een fout opgetreden in dit component.

Klacht over een arts of tandarts?

Veel ziekenhuizen en andere zorginstellingen hebben een eigen klachtencommissie. Iedere zorgverlener is verplicht aangesloten bij een klachtenreglement. Hij moet dit op uw verzoek ook altijd toelichten.Ter illustratie: heeft u een klacht over uw tandarts? Dan kunt u terecht bij één van de klachtencommissies van de twee beroepsverenigingen: de Nederlandse Maatschappij tot bevordering van Tandheelkunde (NMT) of de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Voor een klacht over een psycholoog is er de klachtenprocedure van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist behandelt klachten over specialisten en medici die hierbij zijn aangesloten. U kunt ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Zie hiervoor onze informatie over tuchtrechtspraak.

Wijs uw arts op de GOMA
Wist u dat er een gedragscode bestaat die is gericht op het geven van openheid in geval van medische incidenten? Dit is de “Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid”, oftewel de GOMA. Hierin staat bijvoorbeeld dat als er iets is misgegaan bij een behandeling, een arts zo snel mogelijk contact met u moet opnemen: binnen 24 uur na het ontdekken van het incident. De GOMA heeft als doel om tot een betere afwikkeling in de medische aansprakelijkheid te komen. U kunt uw arts op deze gedragscode wijzen.