Aan welke instantie kan een werknemer in het onderwijs een geschil voorleggen?

Werknemers in het bijzonder onderwijs kunnen geschillen over onder andere schorsingsbesluiten, gedwongen overplaatsingen en berispingen voorleggen aan de Commissie van Beroep.  De Commissie van Beroep mag zich alleen niet meer uitlaten over ontslagprocedures. In dat geval is het UWV of de rechter bevoegd.

Werknemers in het openbaar onderwijs kunnen zich niet wenden tot de Commissie van Beroep. Zij moeten hun geschillen middels een bezwaarschrift voorleggen aan het College van Bestuur van de onderwijsinstelling, het zogenoemd bevoegd gezag.