Is de Wet werk en zekerheid van toepassing op medewerkers in het openbaar onderwijs?

Nee, op werknemers in het openbaar onderwijs zijn de Algemene wet bestuursrecht en de Ambtenarenwet van toepassing. De Wet werk en zekerheid geldt wél voor werknemers in het bijzonder onderwijs.