Hoe werkt het gerechtelijke incassotraject?

Als uw incasso-opdracht naar de rechter gaat

U heeft DAS ingeschakeld om uw onbetaalde factuur te incasseren. Dat doet onze incassopartner eerst zonder tussenkomst van een rechter of deurwaarder, in het buitengerechtelijke incassotraject. Lukt dat niet? Dan krijgt u van ons een advies om wel of niet naar de rechter te gaan. U kunt zelf kiezen. Gaat u naar de rechter? Hieronder leest u hoe dat werkt.

1. Oproep om voor de rechter te verschijnen

Voordat het gerechtelijke traject begint, vraagt onze incassopartner een deurwaarder om de gegevens van uw klant in verschillende registers te controleren. Daarna stellen zij samen met de deurwaarder een dagvaarding op. Daarin staat een samenvatting van uw incasso-opdracht, geven zij aan dat uw klant nog niet heeft betaald en roept de deurwaarder uw klant op om voor de rechter te verschijnen. De deurwaarder bezorgt deze dagvaarding persoonlijk op het adres van uw klant. Het opstellen van de dagvaarding en het bezorgen ervan duurt ongeveer drie weken.

2. Zitting bij de rechter

Ongeveer vier weken na het bezorgen van de dagvaarding is de zitting bij de rechter. Voor of tijdens deze zitting mag uw klant zich tegen uw vordering uitspreken als hij het er niet mee eens is. Dit heet ‘verweer voeren’.

Uw klant komt niet opdagen
Als uw klant niet komt opdagen en geen verweer voert, stelt de rechter dit officieel vast (hij ‘verleent verstek’) en kijkt hij alleen naar de officiële vereisten van de dagvaarding. Zoals: staat er een handtekening van de deurwaarder op, klopt de datum, staat erin hoe uw klant verweer kan voeren, enzovoort. Hij behandelt de zaak vervolgens gewoon en doet ook een uitspraak.

Uw klant voert verweer
Als uw klant verweer voert, dan krijgt u de kans om hierop te reageren, meestal schriftelijk. Na uw schriftelijke reactie mag uw klant ook nog één keer reageren. En als het nodig is, bepaalt de rechter of u zelf bij de rechter moet komen om uw verhaal te doen. DAS helpt u daarbij. Tussen deze verschillende stappen zit telkens ongeveer drie weken.

3. Besluit van de rechter

Na ongeveer twee weken hoort u het besluit (‘vonnis’) van de rechter. In principe is dat besluit definitief, tenzij u of uw klant besluit om ertegen in beroep te gaan en het voor te leggen aan een hogere rechter.

4. Uitvoering van het besluit

Als de rechter besluit dat uw klant moet betalen, dan zorgt de deurwaarder ervoor dat het vonnis wordt uitgevoerd. Dit wordt het ‘executietraject’ genoemd. Hij bezorgt de uitspraak van de rechter bij uw klant en verzoekt uw klant om te voldoen aan het besluit en de rekening te betalen. Dat kan ook via een betaalregeling. Lukt dat niet, dan probeert de deurwaarder beslag te leggen. Hij maakt dan bijvoorbeeld aanspraak op een deel van het salaris of de uitkering van uw klant, of de inboedel van zijn huis of bedrijf. De duur van dit traject is heel verschillend: het hangt af van de financiële situatie van uw klant. Als die redelijk tot goed is, dan duurt het innen van uw incasso-opdracht vaak enkele maanden. Maar als er al andere beslagen op het inkomen van uw klant liggen, dan kan het zelfs enkele jaren duren.

5. Uitbetaling van uw factuur

Als de deurwaarder uw factuur heeft geïnd of als hij uw incasso-opdracht niet of maar voor een deel heeft kunnen innen, sluit hij uw incasso-opdracht en maakt hij een eindfactuur. Binnen twee weken verrekent DAS deze factuur met u. Houdt u er rekening mee dat het ontvangen bedrag eerst verrekend wordt met de gerechtelijke kosten die zijn gemaakt.

Verzekerd voor incasso?

Heeft u een zakelijke rechtsbijstandverzekering met incasso van DAS? Dan bent u verzekerd van onze hulp bij het innen van de factuur. In de polisvoorwaarden leest u wanneer u incassobijstand krijgt. Zo weet u precies wat onze afspraken zijn. U hebt de voorwaarden ook bij uw polis ontvangen.