Alles over ouder­schaps­verlof

Het recht op ouderschapsverlof geeft je de mogelijkheid om tijdelijk minder te werken om meer tijd te besteden aan je kinderen. Je kunt voor ieder kind apart verlof opnemen.


Regels ouderschapsverlof

Je hebt recht op ouderschapsverlof voor je biologische kinderen, adoptie-, pleeg- en stiefkinderen tot 8 jaar. Daarnaast gelden de volgende regels:

  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Een tweeling geeft je recht op twee keer ouderschapsverlof.
  • Voor elk kind kun je apart ouderschapsverlof opnemen.
  • Je kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen.
  • Ben je verzorger? Dan moet het kind op je adres ingeschreven staan.

Zodra je bij jouw werkgever in dienst bent, kun je ouderschapsverlof aanvragen. Ouderschapsverlof is onbetaald verlof, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld de cao die van toepassing is op je arbeidscontract.

Duur ouderschapsverlof

Je hebt recht op ten hoogste 26 maal je arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof. Bij een werkweek van 32 uur heb je dus recht op 26 x 32 = 832 uur ouderschapsverlof. Wissel je gedurende het verlof van werkgever, dan kun je tegenover de nieuwe werkgever nog slechts aanspraak maken op het deel van het ouderschapsverlof dat je nog niet hebt opgenomen. Je werkgever is verplicht op je verzoek een verklaring uit te reiken waaruit blijkt op hoeveel verlof je nog aanspraak hebt. Je mag zelf bepalen hoe en wanneer je het verlof opneemt. Je werkgever mag jouw verzoek om ouderschapsverlof op te nemen niet weigeren, behalve bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Je werkgever kan dan met je een andere verdeling van de verlofuren afspreken. Je werkgever moet die andere verdeling met je overleggen tot vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof.

Aanvragen ouderschapsverlof

Je vraagt minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk je ouderschapsverlof aan. Geef daarbij aan wat de ingangsdatum is, de periode dat je verlof op wilt nemen en het aantal uren per week. Als de bevallingsdatum nog niet bekend is, mag je jouw aanvraag afhankelijk maken van de echte bevallingsdatum. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

Lees verder

Veelgestelde vragen