Duurzaamheid bij DAS

Keuzes die we vandaag maken, hebben invloed op hoe de wereld er morgen uitziet. Daarom vinden we het belangrijk dat we hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Ook vinden we het belangrijk om te vertellen wat DAS op dit vlak doet. Zodat we de impact die DAS wil maken samen kunnen vergroten.

DAS wil een toonaangevende rol spelen op het gebied van duurzaam ondernemen in de juridische dienstverlening. Op een aantal thema’s kan DAS impact maken: juridische zelfredzaamheid, gelijke behandeling en inclusiviteit, vitaliteit & duurzame inzetbaarheid en klimaatverandering. DAS geeft deze thema’s prioriteit en hanteert daarbij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s - Sustainable Development Goals) als kader. Deze doelstellingen zijn door de Verenigde Naties in 2015 vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

Koppeling met Social Development Goals van de Verenigde Naties


Onze activiteiten raken met name aan vier duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die via een aantal onderwerpen terugkomen:
 SDG 5
 Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
 SDG 10
 Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen 
 SDG 13
 Aanpak klimaatverandering
 SDG 16
 Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

1 Juridische zelfredzaamheid

Deze doelstelling staat dicht bij de overkoepelende missie van DAS: het recht toegankelijk maken voor iedereen. Het raakt de kern van wie en  wat DAS is en het sluit naadloos aan op de kerntaak als juridisch dienstverlener. DAS vindt het belangrijk dat mensen toegang hebben tot juridische hulp. Met of zonder verzekering. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. DAS helpt mensen daarom bij het oplossen én het voorkomen van juridische problemen. Dat uit zich regelmatig in externe waardering voor de activiteiten van DAS, zoals via de Stichting Toetsing Verzekeraars.

Wij hebben onze dienstverlening zo ingericht, dat we klanten meteen een oplossing kunnen bieden. Doordat we advocaten in loondienst hebben, kan DAS ook sneller en effectiever hulp bieden in latere fasen. Goede samenwerking met advocaten en juristen buiten DAS helpt daar verder bij.

DAS levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van juridische dienstverlening in Nederland. Samen met andere stakeholders, zoals het Verbond van Verzekeraars, kijken we naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenbeslechting. Zelf biedt DAS – met succes – op dat vlak mediation aan klanten aan. In de discussie over de stelselherziening voor rechtsbijstand stelt DAS zich als constructieve partij op.


2 Gelijke behandeling en inclusiviteit

DAS hecht er sterk aan dat het medewerkersbestand een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Diversiteit en inclusie gelden als strategisch bedrijfsbelang en leveren winst en meerwaarde op voor DAS. Diversiteit en dynamiek bevorderen onze organisatie. Het is belangrijk dat klanten zich blijven herkennen in onze organisatie.
Diversiteit bij DAS gaat over alle verschillen tussen mensen. Dat wil zeggen zichtbare verschillen zoals geslacht, leeftijd of etniciteit, maar ook minder zichtbare verschillen zoals seksuele voorkeur, drijfveren of religie. Diversiteit betekent ook dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, graag kansen bieden. Wij vinden dat inclusiviteit bijdraagt aan een goede sfeer en dynamiek op de werkvloer.

DAS besteedt ook veel aandacht aan de bewustwording van het belang van diversiteit. Dat doen we door het hele jaar heen en op specifieke momenten, zoals Nationale Vrouwendag, Pride Week en Keti Koti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht.
Bij het invullen van eventuele vacatures in het bestuur zoekt DAS uitdrukkelijk naar een kandidaat die ook een bijdrage kan leveren aan de diversiteit. DAS kiest ervoor om een streefgetal van minimaal 30% mannen en 30% vrouwen aan te houden. Voor alle leidinggevende functies binnen DAS geldt dat deze voor 57,4% worden ingevuld door vrouwen en voor 42,6% door mannen. Voor DAS als geheel is de verdeling 63,5% vrouwen en 36,4% mannen.

Het verminderen van ongelijkheid hoort bij de missie van DAS om het recht toegankelijk te maken voor iedereen. Wij zijn er voor verzekerde en niet-verzekerde klanten. DAS ontsluit via zijn website bovendien veel advies, documentatie en informatie gratis aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan duidelijke en heldere communicatie en informatie voor iedereen. Onze interne taalcoaches zorgen er voor dat medewerkers zo begrijpelijk mogelijk communiceren met klanten. Juridische taal en vakjargon beperken we tot een minimum . Ook werken we samen met de Stichting Lezen en Schrijven om onze dienstverlening toegankelijk te maken voor laaggeletterden.


3 Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Deze doelstelling raakt ook het punt van inclusiviteit. Diversiteit en dynamiek maken onze medewerkers, onze organisatie en onze prestaties beter. DAS investeert in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en een klantgerichte cultuur. DAS wil graag een goede werkgever zijn en een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij. DAS vindt het belangrijk om voor haar medewerkers te zorgen en hen alle kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Er is in toenemende mate aandacht voor gezondheid en vitaliteit, ook ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen zoals stijgende zorgkosten en de verhoging van de AOW-leeftijd. We richten  ons daarom op het voorkomen van ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. We noemen dat Vitaal Meesterschap bij DAS.


4 Klimaatverandering

Financiële instellingen en juridisch dienstverleners moeten steeds meer rekening houden met de risico’s van klimaatverandering, het transitiebeleid van de overheid voor een klimaatneutrale economie en de impact hiervan op technologische ontwikkelingen. Vanuit haar activiteiten is de directe impact van DAS op het klimaat beperkt.

Als werkgever levert DAS een bijdrage via zijn facilitair, huisvestings-, inkoop- en mobiliteitsbeleid aan een zo klein mogelijke impact op het klimaat. Het resultaat hiervan is onder meer dat DAS actief het eigen gebruik van energie, grondstoffen en water minimaliseert. Bijvoorbeeld door het leasewagenpark te vergroenen. Nagenoeg alle kantoorlocaties voldoen aan energielabel A, en zitten sowieso boven de wettelijke minimale C-label eis die vanaf 2023 geldt.

Binnen de voorwaarden die er gelden, maakt DAS altijd de keuze voor de meest duurzame beleggingen die beschikbaar zijn. In ieder geval belegt DAS niet in bedrijven, fondsen en overheden die niet-duurzaam zijn.

Duurzaamheidsbeleid

De basis voor onze duurzaamheidsactiviteiten is het DAS Duurzaamheidsbeleid. Hiermee zorgen we er voor dat we zo veel als mogelijk rekening houden met mens, milieu en maatschappij bij al onze activiteiten. Denk aan producten en diensten door DAS en van distributiepartners en (toe) leveranciers, beleggingen en interne (operationele) processen, zoals besluitvormingsprocessen. Binnen de voorwaarden die er gelden, maakt DAS altijd de keuze voor de meest duurzame beleggingen die beschikbaar zijn. In ieder geval belegt DAS niet in bedrijven, fondsen en overheden die niet-duurzaam zijn.

Het DAS Duurzaamheidsbeleid is onze kapstok dat we voortdurend doorontwikkelen en verbeteren. Dat doen we niet alleen: we doen het samen met interne en externe stakeholders. Zodat we echt de grootst mogelijke maatschappelijke impact kunnen maken voor juridische zelfredzaamheid, gelijke behandeling en inclusiviteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en klimaatverandering.

Het onderwerp duurzaamheid komt op diverse interne beleidsterreinen specifiek aan bod. Het speelt een rol bij de inkoop van producten en diensten, bij de keuzes die we maken voor onze huisvesting, bij mobiliteitskeuzes, bij de inrichting van ons personeelsbeleid en bij de manier waarop we beleggen. Deze invulling is soms nog impliciet, maar we maken het stap voor stap explicieter.

Naast deze beleidsstukken, komen de duurzaamheidsthema’s aan de orde in de Gedragscode van DAS, diverse (her)verzekeringsstandaarden, product approval documenten en documenten in het kader van risk, compliance en internal audit. Zo streven we er naar dat we duurzaamheid zo breed en zo goed mogelijk verankeren in onze organisatie en activiteiten.Beleggingsbeleid

Bij onze beleggingen passen we ethische en duurzaamheidscriteria toe. In het Jaarverslag leggen we verantwoording af over onze beleggingsactiviteiten.
DAS heeft zich gecommitteerd aan het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) voor de verzekeringssector. In dit convenant worden aanvullende kaders gesteld voor een aantal thema’s, waaronder kinderrechten, landrechten, dierenwelzijn, klimaatverandering en controversiële wapens. Deze code gaat uit van UN Global Compact en de UN Principles for Responsible Investment. Landen en ondernemingen die niet aan de principes voldoen, worden uitgesloten. Om doorlopende compliance met deze kaders te waarborgen, hebben we in lijn met het IMVO-convenant, een ESG (Environmental, Social & Governance) due diligence-proces opgenomen in ons beleggingsbeleid.

DAS blijft zich  ontwikkelen en toetst zijn beleggingsbeleid en -activiteiten daarom regelmatig. Bijvoorbeeld via de Benchmark Duurzaam Beleggen van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame ontwikkeling en via evaluaties van het IMVO-convenant. De nieuwe inzichten en aanbevelingen die dit opleveren, helpen ons om onze duurzaamheidsambities in de toekomst verder te concretiseren. Zo staat voor 2023 onder andere een verdere integratie van duurzaamheid in ons beleggingsbeleid en onze beleggingsprocessen op de planning.


Externe wetgeving

Natuurlijk is er ook belangrijke wet- en regelgeving van toepassing op onze duurzaamheidsactiviteiten en op onze activiteiten in het algemeen. Het gaat om wet- en regelgeving voor financiële dienstverleners in Nederland en om richtlijnen en verordeningen vanuit Europees verband. Zoals de Europese Taxonomieverordening (dat de duurzaamheid beoordeelt van economische activiteiten van bedrijven, inclusief de rapportage daarover), de Corporate Sustainability Reporting Directive die vanaf 1 januari 2024 van kracht is, de Non-Financial Reporting Directive over verslaglegging over niet-financiële en diversiteitsinformatie en de Europese Verordening over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). DAS streeft er niet alleen naar om te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, maar loopt hier waar mogelijk ook op vooruit. In aanvulling op externe wet- en regelgeving, heeft DAS zich onder meer ook gecommitteerd aan het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de verzekeringssector.


Lees verder