Verantwoord beleggen

Hoe beleggen we ons vermogen en dat van onze klanten? Daarin hebben we een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. DAS toetst beleggingen aan criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

Behoedzaam beleggingsbeleid

DAS voert een behoedzaam beleggingsbeleid waarbij we de risico’s voor onze verzekerden en overige belanghebbenden graag tot het minimum beperken. Daarom beleggen wij vooral in vastrentende waarden (obligaties) waardoor de kans op financieel verlies relatief klein is. Het gedeelte van onze beleggingen dat dient ter dekking van de verplichtingen naar onze verzekerden bestaat zelfs voor 100% uit obligaties (met minimaal een AA-rating). Een deel van ons additionele vermogen is belegd in wereldwijde aandelen via een aandelenfonds, waarmee we zo veel mogelijk spreiding bewerkstelligen.

Beleggingscommissie

Onze Raad van Commissarissen stelt ons beleggingsbeleid vast. De uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gestuurd door een beleggingscommissie. Ons bestuur legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de uitvoering van het beleggingsbeleid.

Duurzaam beleggen

Ons beleggingsbeleid is afgestemd op de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Dit betekent onder andere dat wij de “UN Principles for Responsible Investments” (UN PRI) en de UN Global Compact-principes naleven. Bij nieuwe beleggingen nemen wij duurzaamheidsaspecten mee in onze besluitvorming. Daarnaast reviewen wij op reguliere basis ook onze bestaande portefeuille om op continue basis de duurzaamheid van onze portefeuille te garanderen.